میدان نقش جهان از دیدگاه چریکف

    نماینده ی دولت روسیه کلنل چریکف که مدت چهار سال یعنی از سال 1848 تا 1852 کمیسر و رییس کمیسیون حدود ایران و عثمانی بوده است یادداشت های روزانه ی خود را برای دولت متبوعشان ثبت کرده که پس از فوت وی در سال 1860، نایب او آنها را جمع آوری، و در سال 1875 در پطرزبورگ به طبع می رساند. در ادامه بخش از این کتاب که مرتبط با میدان نقش جهان است ذکر می گردد.
    عید قربان در میدان شاه
    سوم ماه اکتبر در میدان شاه، عید گرفته بودند. یعنی عید قربان بود. اسکندرخان سپهدار، حاکم اصفهان، که یکی از حرم های محمد شاه را به مزاوجت خود در آورده بودند، در بالاخانه ی علی قاپی نشسته بود. ما نیز در اتاق جنب اتاق او نشسته بودیم. فراش ها از چپ و راست در جلو مردم به امر و نهی مشغول بودند و به هر کس که می رسیدند آنها را به ضرب چوب از میدان بیرون می کردند. ایشیک آقاسی باشی، که از خویشان سپهدار و جوان خیلی وجیه و معقولی بود، رخت سفید در بر کرده در وسط اتاق در جلو حاکم ایستاده بود. نزدیکی مسجد صدر در سمت راست، پانصد نفر سرباز ایستاده و رخت قرمز نظامی و شلوارهای سفید با مغزی قرمز و با کلاه های پوستی، در دو طرف صف کشیده ایستاده بودند. در جلو آنها سی و پنج نفر موزیکانچی مشغول زدن موزیکان بودند. رخت های سربازها چرک و تفنگ های چخماقی غیر آراسته به وضع قدیم داشتند. یک صد نفر از توپچی ها با لباس کبود در نزد ما ایستاده بودند. اول مطرب ها با لباس زنانه پیدا شده و بنای رقص را گذاردند. بعد لوطی ها با اسباب خود وارد شدند. و در تعاقب آنها کدخدایان و ریش سفیدان و محلات شهر با عملجات خود آمده در حضور ایستادند.
    ذکر بناهای عجیب و غریب قدیم اصفهان
    میدان شاه در نزدیکی او، مسجد شاه به طرح خیلی ممتاز و نقاشی های بسیار قشنگ می باشد. مسجد شیخ لطف الله، که در حقیقت به طور خوبی ساخته شده، در کمال پاکیزگی از کثرت مواظبت بدون این که جزیی صدمه به آن وارد آمده باشد، باقی است. عالی قاپو دروازه ی بسیار بزرگ و ممتازی است.

/ 0 نظر / 31 بازدید