میدان نقش جهان از دیدگاه دکتر لطف الله هنرفر

میدان شاه:
    در محل میدان شاه (قبل از آن که شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) میدانی وجود داشته است به نام نقش جهان. در دوره ی شاه عباس کبیر آن میدان را تا حد امروزی آن، وسعت داده اند و در اطراف آن بناهای تاریخی مشهور مسجد شاه و مسجد شیخ لطف الله و عمارت عالی قاپو و سردر قیصریه به وجود آمده است. طول این میدان از شمال به جنوب بالغ بر 500 متر و عرض آن در حدود 165 متر است. میدان شاه در ردیف بزرگترین میدان های جهان است و در دوره ی شاه عباس و جانشینان او محل بازی چوگان و رژه ی ارتش بوده و دو دروازه ی سنگی چوگان از آن دوره هنوز در شمال و جنوب میدان باقی مانده است .
مسجد شاه:
    در ضلع جنوبی میدان تاریخی نقش جهان در سال 1020 هجری مسجد شاه، به فرمان شاه عباس کبیر، در بیست و چهارمین سال سلطنت او شروع به ساختمان شده است و به منظور تزیین میدان بزرگ شاه در سال 1025 هجری در حالی که هنوز مشغول پی ریزی قسمت های دیگر مسجد بوده اند، سردر نفیس کاشی کاری معرق آن را به اتمام رسانیده اند.

/ 0 نظر / 64 بازدید